Podmínky užívání

Provozovatel

Svět matematiky Matematikum.cz provozuje RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D. (dále jen "Provozovatel"), pro kontaktování lze využít e-mail terka@matematikum.cz.

Podmínky užívání

Tyto podmínky upravují používání tohoto webu. Používáním tohoto webu a především registrací mezi uživatele přijímáte tyto smluvní podmínky v plném rozsahu. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo s jakoukoli částí těchto podmínek, nesmíte tento web používat. Registrovaný uživatel (dále jen "Uživatel") přijímají celé znění těchto podmínek potvrzením registrace na webu Matematikum.cz (dále jen "Web").

Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu a souhlasem s těmito podmínkami vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie včetně třetích stran v souladu s podmínkami

Zásady ochrany soukromí

Uživatel dává odesláním registrace Provozovateli k dispozici své údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další nepovinné údaje. V případě, že Uživatel nebude zároveň účastníkem výuky a Uživatel výuku pro třetí osobu nebo v případě, že registraci odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 16 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo Uživatel, který registraci provedl pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je Provozovateli. Provozovatel se zavazuje při registraci poskytnuté údaje chránit a neposkytovat třetí straně, která by se nezávazala chránit osobní údaje na úrovni těchto podmínek.

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je Provozovatel oprávněn zpracovávat poskytnuté údaje za účelem poskytování služeb spojených s Webem. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů neudělením souhlasu s těmito podmínkami užívání při registraci bude mít za následek neuzavření registrace Uživatele. Dále je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.

Uživatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba další souhlas.

Uživatel se registrací zavazuje, že nebude:

 • nikde veřejně publikovat obsah webu výlučně vlastněný Provozovatelem;
 • prodávat, pronajímat nebo licencovat obsah webu vlastněný Provozovatelem;
 • reprodukovat, kopírovat nebo jinak využívat obsah tohoto webu pro komerční použití;

Soukromí Uživatele je pro Provozovatele důležité.

Provozovatel může shromažďovat a používat následující druhy osobních údajů:

 • informace o vašem používání tohoto webu;
 • informace, které poskytnete pro účely registrace na webu;
 • informace o transakcích provedených na tomto webu;
 • informace, které poskytujete za účelem přihlášení k odběru webových služeb a
 • jakékoli další informace, které pošlete Provozovateli nebo zadáte na Web.
Provozovatel může vaše osobní údaje použít k:
 • správě webu;
 • přizpůsobení webu;
 • povolení přístupu k webovým službám a jejich používání;
 • zveřejnění informací na webu;
 • posílání marketingové komunikace a
 • jiné správě údajů v souvislosti s Webem či uživatelským účtem.

Zásady použití

Tento web nesmíte používat žádným způsobem, který by způsobil nebo mohl způsobit poškození webu nebo zhoršení jeho dostupnosti nebo přístupnosti; nebo jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností.

Tento web nesmíte používat ke kopírování, ukládání, hostování, přenosu, odesílání, používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který sestává ze (nebo je s ním spojen) spyware, počítačového viru, trojského koně, červa, záznamníku kláves, rootkitu nebo jiného škodlivýho software.

Bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele nesmíte na tomto webu nebo v souvislosti s tímto webem provádět žádné systematické ani automatizované činnosti sběru dat (mimo jiné včetně těžby, extrakce a sběru dat).

Tento web nesmíte používat k přenosu nebo odesílání nevyžádané komerční komunikace.

Omezený přístup

Na uživatelský účet může přistupovat pouze registrovaný Uživatel nebo jeho zákonný zástupce.

Uživatelský obsah

V těchto smluvních podmínkách se "vaším uživatelským obsahem" rozumí materiál (mimo jiné včetně textu, obrázků, zvukových materiálů, video materiálů a audiovizuálních materiálů), které na tento web odešlete za jakýmkoli účelem.

Udělujete Provozovateli celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukci, přizpůsobení, publikování, překladu a distribuci vašeho uživatelského obsahu v jakýchkoli existujících nebo budoucích médiích.

Váš uživatelský obsah nesmí být nezákonný, nesmí porušovat zákonná práva žádné třetí strany.

Na web nesmíte odesílat žádný uživatelský obsah, který je nebo byl předmětem jakýchkoli ohrožených nebo skutečných soudních řízení nebo jiných podobných stížností.

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit veškerý materiál odeslaný na tento web.

Žádné záruky

Tento web je poskytován "tak, jak je", bez jakýchkoli prohlášení nebo záruk, výslovných nebo předpokládaných. Provozovatel neposkytuje žádné prohlášení ani záruky týkající se tohoto webu nebo informací a materiálů poskytnutých na tomto webu.

Aniž je dotčena obecnost předchozího odstavce, Provozovatel nezaručuje, že:

 • tento web bude neustále k dispozici nebo bude vůbec k dispozici; nebo
 • informace na tomto webu jsou úplné, pravdivé, přesné nebo nezavádějící.

Nic na tomto webu nepředstavuje ani nemá sloužit jako doporučení jakéhokoli druhu. Pokud potřebujete radu týkající se (právních, finančních nebo lékařských) záležitostí, měli byste se poradit s vhodným odborníkem.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel vám nebude odpovídat v souvislosti s obsahem nebo používáním nebo jinak v souvislosti s tímto webem:

 • za jakékoli nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty; nebo
 • za jakékoli obchodní ztráty, ušlé příjmy, zisky nebo očekávané úspory, ztrátu smluv nebo obchodních vztahů, ztrátu dobrého jména nebo dobré vůle nebo ztrátu nebo poškození informací nebo dat.

Porušení těchto podmínek

Aniž jsou dotčena jiná práva Provozovatele podle těchto smluvních podmínek, pokud jakýmkoli způsobem porušíte tyto smluvní podmínky, může Provozovatel podniknout kroky, které považuje za vhodné k řešení porušení podmínek, včetně pozastavení vašeho přístupu k web, který Uživateli zakáže přístup na web, blokování počítačů používajících určitou IP adresu v přístupu na web apod.

Změna podmínek

Provozovatel může tyto podmínky kdykoliv revidovat. Stávající Provozovatel má právo na změnu Provozovatele. Upravené podmínky se budou vztahovat na používání této webové stránky od data zveřejnění revidovaných podmínek na této webové stránce. Tuto stránku pravidelně kontrolujte, abyste se ujistili, že jste obeznámeni s aktuální verzí.